34 thoughts on “PHD | Đoán Trọng Lượng Chính Xác Để Tồn Tại

  1. Luật chơi của tôi đưa ra rất chính xác dễ hiểu dễ chơi…Mọi người cứ bảo đoán số to là thắng, các bạn nên suy nghĩ lại…mọi người ngồi bình luận thì nói vậy thôi chơi thực tế hoàn toàn khác..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *