10 thoughts on “Quảng Cáo Coca Cola vs Pepsi

  1. Ai ns không đc nhắc tới sãn phẫm # vậy.. coca pepsi vẫn làm đều đều nhé.. cũng như thằg samsung vs apple thôi.. vẫn nhắc tới đối thủ khi quãg cáo sãn phẫm ms của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *