Sám Hối Nghiệp Chướng | TT Thích Nguyên Tạng giảngThượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Hai, 29/6/2020

Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài.

Bài kệ số 07:

SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

“Tội tùng tâm khởi tương tâm sám
Tâm nhược diệt thời tội diệc vong
Tội vong tâm diệt, lưỡng câu không
Thị tắc danh vi chơn sám hối”.

Youtube: Tu Viện Quảng Đức
(TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)

Facebook:

Website:

Tel: 03. 9357 3544

Email: quangduc@quangduc.com

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

3 thoughts on “Sám Hối Nghiệp Chướng | TT Thích Nguyên Tạng giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *