7 thoughts on “SH.771.Độc đáo cặp đôi cây Ngâu bonsai của Nguyễn đăng Luân.Minh tân.Yên Bái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *