1 thought on “SỐNG BỞI ĐỨC TIN

  1. Ha lê lu gia kính lạy đức chúa trời là cha đời đời chúa bình an con hết lòng ngợi ca tôn cao danh của ngài trên đời sống của con cha ơi con có được như ngày hôm nay là nhờ vào ơn của chúa bởi lòng thương xót của ngài trên cuộc đời của con cám ơn ngài con dâng mọi vinh hiển lên cha và con cúi đấu thành tâm cầu nguyện trong danh chúa cứu thế giêsu christ là cha là chúa của con amen..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *