TĐ:1697- Sự thọ dụng chân thật nơi Phật phápTĐ:1697- Sự thọ dụng chân thật nơi Phật pháp
Danh sách phát:1601~1800]
Danh sách phát:1401~1600]
Danh sách phát:1201~1400]
Danh sách phát:[1101~1200]
Danh sách phát:[0901~1100]
Danh sách phát:[701~900]
Danh sách phát:[501~700]
Danh sách phát:[301~500]
Danh sách phát:[001~300]
Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 146
Thời gian từ: 00h31:19:27 – 00h36:01:20
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
Nguồn Hoa Ngữ:
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
{Có thể chặn quảng cáo video – ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
Bài giảng:
Mỗi câu đều quan trọng, câu nói của đại sư Huệ Năng là tinh túy của Kinh Hoa Nghiêm. “Tự tánh vốn không dao động”, đây là gì? Trong kinh điển đại thừa thường nói: “tự tánh bổn định”, không có ý niệm, xưa nay chưa từng khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, làm sao có phân biệt chấp trước? Tự tánh vốn định.
Câu sau cùng là khởi tác dụng: “năng sanh vặn pháp”, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, toàn là tự tánh biến hiện ra. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Biến pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật với bản thân là nhất thể. Vô lượng vô biên chư Phật Như Lai từ đâu mà có? Tự tánh biến hiện ra. Vô lượng vô y chánh trang nghiêm, từ đâu mà có? Vẫn là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh chỉ có một, không có hai. Bởi vậy mới nói vạn pháp quy nhất, nhất là tự tánh, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai.
Nếu người học Phật có thể nhận thức được vấn đề này, nhận thức rõ ràng, nhận thức minh bạch trong giáo lý đại thừa gọi là giải ngộ. Tín giải hành chứng, giải rồi sẽ ngộ. Làm sao quý vị có thể khế nhập? Như vậy ta phải y giáo phụng hành, y giáo phụng hành gọi là tu hành, tu hành là gì? Sửa đổi tất cả những nhận thức sai lầm trước đây. Tất cả mọi sai lầm chính là phiền não, là tập khí. Tập khí khó đổi, trước phải thay đổi phiền não về mặt sự. Kiến tư phiền não, kiến nghĩa là chúng ta thấy sai, tư là chúng ta nghĩ sai. Tham sân si mạn nghi là nghĩ sai. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến là chúng ta thấy sai. Sửa đổi những điều này, gọi là tu hành. Khế nhập cảnh giới, bất luận chúng ta ở trong cảnh giới nào, trong hoàn cảnh nào; thuận cảnh hay nghịch cảnh ta đều được đại tự tại, không bị ngoại cảnh bên ngoài chi phối. Đây là thọ dụng chân thật của Phật pháp. Khi tôi mới học Phật, thầy Phương nói với tôi: “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”. Không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, mới là hưởng thụ cao nhất.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

4 thoughts on “TĐ:1697- Sự thọ dụng chân thật nơi Phật pháp

  1. 1697- Sự thọ dụng chân thật nơi Phật pháp

    00h31:19:27 – 00h36:01:20

    Mỗi câu đều quan trọng, câu nói của đại sư Huệ Năng là tinh túy của Kinh Hoa Nghiêm. “Tự tánh vốn không dao động”, đây là gì? Trong kinh điển đại thừa thường nói: “tự tánh bổn định”, không có ý niệm, xưa nay chưa từng khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, làm sao có phân biệt chấp trước? Tự tánh vốn định.

    Câu sau cùng là khởi tác dụng: “năng sanh vặn pháp”, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, toàn là tự tánh biến hiện ra. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Biến pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật với bản thân là nhất thể. Vô lượng vô biên chư Phật Như Lai từ đâu mà có? Tự tánh biến hiện ra. Vô lượng vô y chánh trang nghiêm, từ đâu mà có? Vẫn là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh chỉ có một, không có hai. Bởi vậy mới nói vạn pháp quy nhất, nhất là tự tánh, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai.

    Nếu người học Phật có thể nhận thức được vấn đề này, nhận thức rõ ràng, nhận thức minh bạch trong giáo lý đại thừa gọi là giải ngộ. Tín giải hành chứng, giải rồi sẽ ngộ. Làm sao quý vị có thể khế nhập? Như vậy ta phải y giáo phụng hành, y giáo phụng hành gọi là tu hành, tu hành là gì? Sửa đổi tất cả những nhận thức sai lầm trước đây. Tất cả mọi sai lầm chính là phiền não, là tập khí. Tập khí khó đổi, trước phải thay đổi phiền não về mặt sự. Kiến tư phiền não, kiến nghĩa là chúng ta thấy sai, tư là chúng ta nghĩ sai. Tham sân si mạn nghi là nghĩ sai. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến là chúng ta thấy sai. Sửa đổi những điều này, gọi là tu hành. Khế nhập cảnh giới, bất luận chúng ta ở trong cảnh giới nào, trong hoàn cảnh nào; thuận cảnh hay nghịch cảnh ta đều được đại tự tại, không bị ngoại cảnh bên ngoài chi phối. Đây là thọ dụng chân thật của Phật pháp. Khi tôi mới học Phật, thầy Phương nói với tôi: “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”. Không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, mới là hưởng thụ cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *