TĐ:1715-Cùng Phật Bồ-tát đồng tâm đồng đức đồng nguyện đồng hànhTĐ:1715-Cùng Phật Bồ-tát đồng tâm đồng đức đồng nguyện đồng hành
Danh sách phát:1601~1800]
Danh sách phát:1401~1600]
Danh sách phát:1201~1400]
Danh sách phát:[1101~1200]
Danh sách phát:[0901~1100]
Danh sách phát:[701~900]
Danh sách phát:[501~700]
Danh sách phát:[301~500]
Danh sách phát:[001~300]
Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 152
Thời gian từ: 01h42:57:07 – 01h47:01:11
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
Nguồn Hoa Ngữ:
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
{Có thể chặn quảng cáo video – ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
Bài giảng:
Ở đây nói “Bồ Tát tùy nguyện dục”, dục này là dục vọng, người thế gian nói là dục vọng. Phật Bồ Tát có dục vọng hay không? Phật Bồ Tát không có. Phật Bồ Tát chỉ hi vọng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, đây chính là nguyện dục của Bồ Tát. Họ không vì bản thân.
“Ư chư sát trung, ứng thời xuất hiện”, chúng sanh có cảm, Bồ Tát liền có ứng, cảm ứng đạo giao. Xuất hiện ở thế gian này “thành đẳng chánh giác”, đây là gì? Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, đến thế gian này thị hiện thành Phật, dùng thân phận của Phật xuất hiện ở thế gian này giáo hóa chúng sanh, không có chướng ngại, nêu một điều thôi. Ngay việc thị hiện thành Phật đều không có chướng ngại, hà huống việc khác! Những việc khác tất cả đều bao gồm trong đó. Giống như trong Kinh Pháp Hoa – Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân vậy. Đây là đem các loại thị hiện quy nạp về 32 loại, bất cứ một loại nào đều có thể thị hiện, được đại tự tại.
Chúng ta ngày nay trình độ tu học chưa đạt đến địa vị này, nhưng có đẳng lưu tương tự, có loại thị hiện đồng đẳng, tương đồng như vậy, chỉ cần có một nguyện vọng như vậy, không cần lợi ích bản thân, đây là điều kiện thành Thánh thành hiền, thành Phật thành Tổ, tiên quyết số một. Trong kinh giáo Đại thừa nói với chúng ta chân tướng sự thật, toàn thể vũ trụ và bản thân mình là một thể. Quan niệm này cổ nhân cũng có. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử từng nói đến: “thiên địa dữ ngã đồng căn, vạn vật dữ ngã nhất thể”. Quí vị xem không phải nói giống như trong Kinh Hoa Nghiêm sao? Chỉ là chúng ta đọc những thứ cổ nhân nói không có thấu triệt, không nói rõ ràng. Chúng ta chỉ cho rằng đó là một loại lý tưởng, là một loại lý tưởng vô cùng cao thượng. Đọc đến kinh Phật mới hiểu được nó không phải là lý tưởng, nó là sự thật. Biết được chân tướng sự thật này rồi, rõ ràng về đạo lý này rồi, chúng ta tự nhiên liền buông bỏ tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều là vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Vậy quí vị nghĩ xem tương lai sẽ đi về đâu? Đây là ý niệm gì? Đây là nguyện dục của Phật Bồ Tát. Quí vị và Phật Bồ Tát đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hạnh, quí vị tương lai đi về đâu? Vật họp theo loài, tự nhiên sẽ đến đó thôi. Cho nên đây là nguyện tự tại,

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

1 thought on “TĐ:1715-Cùng Phật Bồ-tát đồng tâm đồng đức đồng nguyện đồng hành

  1. 1715-Cùng Phật Bồ-tát đồng tâm đồng đức đồng nguyện đồng hành

    01h42:57:07 – 01h47:01:11

    Ở đây nói “Bồ Tát tùy nguyện dục”, dục này là dục vọng, người thế gian nói là dục vọng. Phật Bồ Tát có dục vọng hay không? Phật Bồ Tát không có. Phật Bồ Tát chỉ hi vọng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, đây chính là nguyện dục của Bồ Tát. Họ không vì bản thân.

    “Ư chư sát trung, ứng thời xuất hiện”, chúng sanh có cảm, Bồ Tát liền có ứng, cảm ứng đạo giao. Xuất hiện ở thế gian này “thành đẳng chánh giác”, đây là gì? Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, đến thế gian này thị hiện thành Phật, dùng thân phận của Phật xuất hiện ở thế gian này giáo hóa chúng sanh, không có chướng ngại, nêu một điều thôi. Ngay việc thị hiện thành Phật đều không có chướng ngại, hà huống việc khác! Những việc khác tất cả đều bao gồm trong đó. Giống như trong Kinh Pháp Hoa – Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân vậy. Đây là đem các loại thị hiện quy nạp về 32 loại, bất cứ một loại nào đều có thể thị hiện, được đại tự tại.

    Chúng ta ngày nay trình độ tu học chưa đạt đến địa vị này, nhưng có đẳng lưu tương tự, có loại thị hiện đồng đẳng, tương đồng như vậy, chỉ cần có một nguyện vọng như vậy, không cần lợi ích bản thân, đây là điều kiện thành Thánh thành hiền, thành Phật thành Tổ, tiên quyết số một. Trong kinh giáo Đại thừa nói với chúng ta chân tướng sự thật, toàn thể vũ trụ và bản thân mình là một thể. Quan niệm này cổ nhân cũng có. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử từng nói đến: “thiên địa dữ ngã đồng căn, vạn vật dữ ngã nhất thể”. Quí vị xem không phải nói giống như trong Kinh Hoa Nghiêm sao? Chỉ là chúng ta đọc những thứ cổ nhân nói không có thấu triệt, không nói rõ ràng. Chúng ta chỉ cho rằng đó là một loại lý tưởng, là một loại lý tưởng vô cùng cao thượng. Đọc đến kinh Phật mới hiểu được nó không phải là lý tưởng, nó là sự thật. Biết được chân tướng sự thật này rồi, rõ ràng về đạo lý này rồi, chúng ta tự nhiên liền buông bỏ tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều là vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Vậy quí vị nghĩ xem tương lai sẽ đi về đâu? Đây là ý niệm gì? Đây là nguyện dục của Phật Bồ Tát. Quí vị và Phật Bồ Tát đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hạnh, quí vị tương lai đi về đâu? Vật họp theo loài, tự nhiên sẽ đến đó thôi. Cho nên đây là nguyện tự tại,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *