TĐ:1732- “nhất thiết trí” – “đạo chủng trí” – “nhất thiết chủng trí”TĐ:1732- “nhất thiết trí” – “đạo chủng trí” – “nhất thiết chủng trí”
Danh sách phát:1601~1800]
Danh sách phát:1401~1600]
Danh sách phát:1201~1400]
Danh sách phát:[1101~1200]
Danh sách phát:[0901~1100]
Danh sách phát:[701~900]
Danh sách phát:[501~700]
Danh sách phát:[301~500]
Danh sách phát:[001~300]
Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 162
Thời gian từ: 00h10:47:03 – 00h16:40:29
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
Nguồn Hoa Ngữ:
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
Bài giảng:
Đây là nói, trí thứ nhất là nhất thiết trí, nhất thiết trí là vạn pháp giai không.
Điều này bây giờ chúng ta đã biết, đọc Hoàn Nguyên Quán, đọc Kinh Hoa Nghiêm mới biết. Không những hiện tượng vật chất là giả, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Trong Tâm Kinh nói rất rõ ràng: “sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc”. Sắc chính là vật chất, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy, không có gì khác, cũng là không. Ta biết được vấn đề này, mà còn khẳng định nó, chứng được nó. Đây là ai? Là A la hán, Bích Chi Phật, nên họ đã vượt thoát luân hồi lục đạo. Nhưng giữa vũ trụ, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, rốt cuộc là như thế nào. Họ biết được tất cả đều là không, nhưng vì sao có hiện tượng này? Vì sao tồn tại những thứ này? Vấn đề này A la hán không biết được, nhưng Bồ Tát biết, nên trí tuệ của Bồ Tát cao hơn A la hán. Bồ Tát biết được tất cả pháp này.
Chủng chủng là hình dung nhiều. Đạo chủng trí, đạo là đạo lý. Chủng chủng pháp này sanh khởi là đạo lý gì, Bồ Tát biết, vì sao có tất cả pháp này, nó rốt cuộc là như thế nào, Bồ Tát biết.
A la hán chỉ có nhất chủng trí, nhất thiết trí, không có đạo chủng trí. Bồ Tát có nhất thiết trí, có đạo chủng trí. Thành Phật thì sao? Nói cho chư vị biết, viên giáo sơ trụ sẽ thành Phật. Ở đây nói Bồ Tát là ai? Bồ Tát của mười pháp giới, A la hán cũng ở trong mười pháp giới, tứ thánh pháp giới, đã thành Phật. Thành Phật không phải Phật của mười pháp giới, Phật của mười pháp giới vẫn không được, chưa chứng được nhất thiết chủng trí. Chứng được nhất thiết chủng trí là vượt qua mười pháp giới, như vậy họ lại nâng cao, đến được sơ trụ, họ đến cõi thật báo. Đây là thật sự thành Phật, không phải giả. Cho nên Phật có nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí tổng tướng. Nghĩa là nhất thiết trí và đạo chủng trí viên mãn, là một không phải hai, nên gọi là nhất thiết chủng trí. Đây là những gì Phật chứng được.
Khởi tác dụng, ở đây khởi tác dụng là tự giác giác tha và giác mãn. Bản thân chứng được là tự giác, sau khi tự giác nhất định giáo hóa chúng sanh. Đối với mười pháp giới, mười pháp giới này bao gồm mười pháp giới trong cõi nước tất cả chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Trong cõi thật báo, 41 vị pháp thân đại sĩ đều có ứng

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

2 thoughts on “TĐ:1732- “nhất thiết trí” – “đạo chủng trí” – “nhất thiết chủng trí”

 1. 1732- “nhất thiết trí” – “đạo chủng trí” – “nhất thiết chủng trí”

  00h10:47:03 – 00h16:40:29

  Đây là nói, trí thứ nhất là nhất thiết trí, nhất thiết trí là vạn pháp giai không.

  Điều này bây giờ chúng ta đã biết, đọc Hoàn Nguyên Quán, đọc Kinh Hoa Nghiêm mới biết. Không những hiện tượng vật chất là giả, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Trong Tâm Kinh nói rất rõ ràng: “sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc”. Sắc chính là vật chất, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy, không có gì khác, cũng là không. Ta biết được vấn đề này, mà còn khẳng định nó, chứng được nó. Đây là ai? Là A la hán, Bích Chi Phật, nên họ đã vượt thoát luân hồi lục đạo. Nhưng giữa vũ trụ, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, rốt cuộc là như thế nào. Họ biết được tất cả đều là không, nhưng vì sao có hiện tượng này? Vì sao tồn tại những thứ này? Vấn đề này A la hán không biết được, nhưng Bồ Tát biết, nên trí tuệ của Bồ Tát cao hơn A la hán. Bồ Tát biết được tất cả pháp này.

  Chủng chủng là hình dung nhiều. Đạo chủng trí, đạo là đạo lý. Chủng chủng pháp này sanh khởi là đạo lý gì, Bồ Tát biết, vì sao có tất cả pháp này, nó rốt cuộc là như thế nào, Bồ Tát biết.

  A la hán chỉ có nhất chủng trí, nhất thiết trí, không có đạo chủng trí. Bồ Tát có nhất thiết trí, có đạo chủng trí. Thành Phật thì sao? Nói cho chư vị biết, viên giáo sơ trụ sẽ thành Phật. Ở đây nói Bồ Tát là ai? Bồ Tát của mười pháp giới, A la hán cũng ở trong mười pháp giới, tứ thánh pháp giới, đã thành Phật. Thành Phật không phải Phật của mười pháp giới, Phật của mười pháp giới vẫn không được, chưa chứng được nhất thiết chủng trí. Chứng được nhất thiết chủng trí là vượt qua mười pháp giới, như vậy họ lại nâng cao, đến được sơ trụ, họ đến cõi thật báo. Đây là thật sự thành Phật, không phải giả. Cho nên Phật có nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí tổng tướng. Nghĩa là nhất thiết trí và đạo chủng trí viên mãn, là một không phải hai, nên gọi là nhất thiết chủng trí. Đây là những gì Phật chứng được.

  Khởi tác dụng, ở đây khởi tác dụng là tự giác giác tha và giác mãn. Bản thân chứng được là tự giác, sau khi tự giác nhất định giáo hóa chúng sanh. Đối với mười pháp giới, mười pháp giới này bao gồm mười pháp giới trong cõi nước tất cả chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Trong cõi thật báo, 41 vị pháp thân đại sĩ đều có ứng

  ứng có điều kiện, thông thường nói Phật không độ người vô duyên, luôn có nhân duyên với chúng ta, người có nhân duyên với chúng ta rất nhiều! Quý vị không phải một đời một kiếp, mà quá khứ vô lượng kiếp đến nay, từng ở trong mười pháp giới. Đặc biệt là lục đạo, mỗi đường trong lục đạo ta đều từng ở. Hay nói cách khác, trong thập giới, lục đạo, chúng sanh có nhân duyên với mình rất nhiều. Bất luận là thiện duyên hay ác duyên, nhiễm duyên hay là tịnh duyên, chỉ cần có nhân duyên, họ có cảm ta liền có ứng, cảm ứng đạo giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *