Thái độ tự nguyện thứ ba – Duns Scotus“Làm lành, lánh dữ”. Họat động tự nguyện của con người dường như được giới hạn trong hai thái độ sau: đó là muốn sự lành và tránh xa sự dữ. Bởi vì, sự thiện …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *