Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Om A Ra Pa Ca Na DhihThần chú “Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri Mantra). Ngài là hiện thân của trí tuệ vô ngại, của vô lượng Phật đà. Ai trì chú này thì có vô lượng công đức rộng lớn không thể nghĩ bàn. Thần chú Trí Tuệ Văn Thù có thể tăng trưởng phước đức, trí tuệ, có khả năng ghi nhớ và đạt được biện tài vô ngại. Kim khẩu có thể diễn thuyết được tám vạn diệu pháp, thấu rõ được thâm nghĩa của tất cả các pháp, tiêu trừ được tất cả ngu si ám chướng và tất cả các ác nghiệp về khẩu.

NGHĨA CỦA BÀI HÁT:
Tại na thâm quảng tri thức thiên không trung.
Viên mãn trí tuệ kim luân sở phóng quang.
Tiêu trừ nhất thiết chúng sanh ngu muội ám. 
Ngữ tự tại phật diệu âm ngã đính lễ
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)

Tòng hiện tại khởi trực chí chứng bồ đề 
Trừ nâm chi ngoại ngã vô cứu hộ chủ 
Nhân nghiệp lực cố vô luận sanh hà đạo 
Thế nan chi trung cứu ngã văn thù sư.
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)

Ngã tòng kim thế xả thân li khứ thì 
Nhất thiết thân nhân hảo hữu quân biệt li 
Lạc nhập hung ngận tử thần thủ trung thì 
Chửng cứu tử vong khủng phố văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Vô thủy thì lai đa tạo ác nghiệp cố 
Tại trung âm giới phiền não cuồng phong kính 
Hội bị xuy đáo hung hiểm ác thú trung 
Đáng trụ phiền não phong khẩu văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Trung âm ý thức chuyển sanh đầu thai thì 
Viễn li bát loại tu pháp vô hạ địa 
Sanh vi thủ trì phật pháp thắng pháp tràng 
Hữu phúc chủng tính chi gia văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Lai thế hoạch đắc nhân thiên cao quý tương 
Thất đức trang nghiêm hạ mãn nhân loại thân 
Hạnh phùng trì chánh pháp mạch thiện tri thức 
Trợ duyên hoạch thiện giáo hối văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Cụ từ bi dữ phương tiện thiện pháp sư 
Giáo ngã tinh thông hải lượng chư kinh luận 
Tịnh năng như pháp giáo thụ chư chúng sanh 
Tứ dữ quyết trạch trí tuệ văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Sanh sanh thế thế ngã vi lợi chúng sanh 
Sở hữu tài phú vô lận tác thi xả
Vô tán loạn tâm tu tập thiện định đẳng 
Viên mãn lục độ đại hành văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Tiêu trừ thế khổ nhiệt não thanh lương tề 
Kinh luận băng san chi dục nguyện du lãm 
Điệu nhập tán dật nê hải nan thành hành 
Từ bi cứu ngã xuất nê văn thù sư
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Cử bộ tiến nhập thậm thâm trí kiến đạo 
Nhất tâm tưởng khứ giải thoát an nhạc đảo 
Duyên thiển thế tâm như thằng tác ki bán 
Trảm đoạn luyến thế khiên thằng văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Phóng khí nhập tịch tự lợi dạ hà lâm 
Quan khán quảng đại phật đạo thiên khuynh liên 
Trí nhãn mông thụ vô minh hắc ám chướng 
Tiêu trừ vô minh yên vụ văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Kì cầu sử ngã sanh sanh dữ thế thế 
Y chỉ thâm quảng phật pháp đại hải dương 
Biến vi mãn túc chúng sanh sở nhu cầu 
Như nguyện sanh thành đại bảo văn thù sư 
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
 
Ngã đối văn thù thành tâm kì cầu lực 
Khải động phúc trí tư lương đại hàng thuyền 
Vận tống nhất thiết chúng sanh xuất thế hải 
Trợ ngã thần lực như nâm văn thù sư.
“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi” (4 lần)
———————————————
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *