Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 lần 1 – Sở GDĐT Thái NguyênCâu 43: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng, có Ni làm xúc tác, thu được ancol sobitol.
B. Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ được dùng trong kĩ thuật tráng gương.
C. Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ đặc, thu được fructozơ.
D. Trong mật ong có chứa fructozơ (khoảng 40%) và glucozơ (khoảng 30%).
Câu 58: Cho bột Fe vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và HCl đến khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch X, hỗn hợp khí NO, H2 và chất rắn không tan. Các muối trong dung dịch X là
A. Fe(NO3)3, FeCl3, KNO3, KCl. B. FeCl3, KCl.
C. FeCl2, KCl. D. FeCl2, Fe(NO3)2, KCl, KNO3.
Câu 67: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, nung nóng), thu được chất béo Y. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z trong oxi dư thu được tối đa a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 37. B. 38. C. 39. D. 40.
Câu 68: Cho 1,08 gam Mg vào 100 ml dung dịch FeCl3 0,6M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
A. 3,36. B. 1,12. C. 1,68. D. 0,84.
Câu 69: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Cho 5 lít dung dịch axit nitric 68% (có khối lượng riêng 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư thu được m kg xenlulozơ trinitrat, biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị gần nhất của m là
A. 9,5. B. 7,5. C. 8,5. D. 6,5.
Câu 72: Cho 0,2688 lít hỗn hợp khí X gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm m gam. Giá trị của m là
A. 0,320. B. 0,208. C. 0,384. D. 0,192.
Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 và C3H6, thu được 4,032 lít CO2 và 3,78 gam H2O. Mặt khác 3,87 gam X phản ứng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,105. B. 0,045. C. 2,070. D. 0,030.
Câu 74: Cho 15 gam một este X (có M là 100 đvC) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 16,1 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CHCOOC2H5. B. C2H5COOCH=CH2.
C. CH3COOCH=CHCH3. D. CH2=CHCH2COOCH3.
Câu 75: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 5,24 gam E tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng, thu được 0,08 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ số mol là 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Cho các phát biểu sau:
(a) Có 3 cặp chất X, Y thỏa mãn đề bài.
(b) Y tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí thoát ra.
(c) Giá trị của m có thể là 6,08.
(d) Giá trị của m có thể là 6,36.
Số phát biểu đúng là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 77: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,3M và NaCl 1M (điện cực trơ màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,56 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là
A. 27020. B. 34740. C. 30880. D. 28950.
Câu 78: Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:
E + NaOH → X + Y + Z (1)
X + HCl → F+ NaCl (2)
Y + HCl → T + NaCl (3)
Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME 168; MZ MT MF. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong phân tử E có 13 liên kết xich ma.
(b) Trong phân tử Z và F đều không có liên kết pi.
(c) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.
(d) Giữa các phân tử chất F có liên kết hiđro.
(e) 1 mol chất T phản ứng với kim loại K dư, thu được tối đa 1 mol H2.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 80: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; MX MY MZ. Cho 36,99 gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư, thu được hỗn hợp gồm các ancol no và 46,83 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hoàn toàn 36,99 gam E thì cần 1,9275 mol O2, thu được CO2 và 1,485 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 14%. B. 17%. C. 16%. D. 15%.

Kênh chia sẻ bài giảng Hoá học miễn phí. Giải đáp bài tập Hoá học cho học sinh.
❤️❤️❤️ Link tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT:
❤️❤️❤️ Các bạn tải thêm nhiều tài liệu tại đây nhé:
#toiyeuhoahoc, #hoahoc, #thithutotnghiep2021

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

9 thoughts on “Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 lần 1 – Sở GDĐT Thái Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *