7 thoughts on “Thực Hành Pháp Kiến Tánh P1

  1. Tất cả vạng giật chên đời này. Ta điều nắm nó được hết nhưng nó chưa từng nắm ta.bây giờ chỉ buôn ra là dải thót.

  2. Đề tài kiến tánh được đúc kết trong 1h21 trong những lần giảng pháp của ông năm thật sâu sắc , và có giá trị rất lớn, tạo niềm tin tuyệt đối vào con đường tu học là kiến tánh ,như thầy tổ đã xiển dương :
    trực chỉ nhân tâm
    Kiến tánh thành phật
    Kiến tánh chỉ mới là tiểu ngộ , phải bảo nhậm ,an trụ …10 ,20 ,30 ,40 năm mới mong đại ngộ, giải thoát luân hồi sanh tử

  3. Trì kinh đầu tiên mới biết đao thì phải có đọc kinh là phương tiện từ từ mới lên lớp tùy theo căn cơ thấp cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *