9 thoughts on “Tỉa chồi và tỉa lá cây sung để điều chỉnh tán

  1. E có 1 gốc dành dành mới trồng e tưới nước bọc Nilon, e mới bỏ ra xem thì thấy cố đốm đốm trắng. Thân vẫn tươi, vậy có nên bọc tiếp không a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *