TIẾT 5: LỜI DẪN LỄ VU QUY-Đào Tạo Mc Sự Kiện.Tiết 5: Lời dẫn chi tiết Lễ Vu Quy. – Các nghi thức và nghi lễ: 1: Phát Biểu 2: Cơi trầu xin dâu 3: Trao hoa và Lễ gia tiên . . – Học viên học theo thứ tự số tiết đã ghi.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *