4 thoughts on “TIN MỚI 7/8/2020: R.ỢN TÓC G.ÁY Với Lời TIÊN TRI CỦA Cậu Bé Tuyên Bố V.ẬN M.ỆNH L.ỤII T.ÀNN TQ 2020

  1. Cậu bé không thể bịa được . Đây là trí tuệ kết tinh trong Vũ Trụ mà một lúc nào đó sẽ được thể hiện dưới vai trò của Cậu Bé Hoả Tinh . Quy luật Nhân Quả là có trước tất cả các tôn giáo và nó là một cặp phạm trù Triết Học . Mà Triết Học là Khoa học của mọi khoa học . Kẻ gieo Gió ắt Gặt được Bão !

  2. Đúng quá. Nhấm mắt xuôi tay đem theo được cái gì. Tranh dành. Hỡi các nhà lảnh đạo nên thương dân với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *