TÔI TIN VÀO CHÚA CỨU THẾ – Mục sư Dương Quang Thoại – Truyền giảng 06.02.2021TÔI TIN VÀO CHÚA CỨU THẾ
Truyền giảng 06.02.2021

1. Có thật Giê-su là con Thượng-đế?
Những lời tiên tri:
– Ê-sai 9:5. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.
– Sự giáng sinh nhiệm mầu.
– Lu-ca 2:12. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.
– Ma-thi-ơ 2:2. mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.
– Đời sống trọn vẹn.
– I Phi-e-rơ 2:22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;
– Thần tánh và Nhân tánh.
– Lu-ca 7:21. Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỉ dữ, và làm cho nhiều người đui được sáng.
– Ngài đã chết, sống lại, về trời.
– Ma-thi-ơ 27:53. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.
– Mác 16:14. Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.
– Công-vụ Các Sứ-đồ 1:9. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.

2. Giải pháp chuộc tội cho loài người.
– Cái giá phải trả cho sự trừng phạt tội lỗi
– Rô-ma 5:12. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội
– Đấng vô tội trở thành Chiên con chuộc tội.
– I Giăng 4:10. Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.
– Hê-bơ-rơ 9:22. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
– I Giăng 2:2. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.

3. Chấp nhận sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
– Không thể có giải pháp nào khác, không một ai có thể tự cứu chính mình.
– Công-vụ Các Sứ-đồ 4:12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
– Giăng 3:36. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
– Giăng 6:40. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giai-tri

Author: admin

1 thought on “TÔI TIN VÀO CHÚA CỨU THẾ – Mục sư Dương Quang Thoại – Truyền giảng 06.02.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *