6 thoughts on “Trâu best udyr stream 4 trận part 4(chính thức bật tool :v ) ngày 25/04/2016

  1. Ns như cc nhau. Talon sát thủ cộng unti dồn đảme như vậy . Vẫn ns vậy mà cũng đủ dame . 1 cây mau nó cb chém thường còn chết. Cày thuê đánh hay mà đến điều đó cũng kì lạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *