11 thoughts on “TRONG THÁNG 7 (âm lịch) bón phân DAP như thế nào đúng cho cây mai

  1. Anh làm clip xử lý lá vàng gân xanh đi anh. Hầu như em đi nhiều chỗ điều cũng thấy bị như thế

  2. Anh cho em hỏi cây của em để ngoài nắng tháng 7 này nắng gắt quá nó già vàng và cháy đầu lá hết 1 mớ vậy có ảnh hưởng gì đến bông kg anh

  3. Mỗi người 1 cách DAP có người 1 tháng bón 1 lần.còn bạn nầy 1 tháng 2 lần bón.k biết ai đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *