3 thoughts on “Update nội dung mới trong nghị định 06/2021: Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình

  1. Ad cho hỏi ND06 2021 điều 24 khoảng1.c công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng? bây giờ quy định ở đâu? vì 06 đã thay thế ND46 2015

  2. Ad cho hỏi ND06 2021 điều 24 khoảng1.c công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng? bây giờ quy định ở đâu? vì 06 đã thay thế ND46 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *