VBA EXCEL – Bài 8. Cấu trúc lặp Do While và Do Until – Bui The Tam1/ Cấu trúc lặp Do While có hai cú pháp
Do While Condition
instructions
Exit Do
instructions
Loop
2/ Cấu trúc lặp Do Until có hai cú pháp
Do Until Condition
instructions
Exit Do
instructions
Loop
Bài 1. Khái niệm về lập trình VBA trong Excel
Bài 2. Cách dùng MsgBox và InputBox
Bài 3. Cách dùng hàm Function
Bài 4. Cách dùng thủ tục Sub
Bài 5. Cấu trúc rẽ nhánh If Then Else
Bài 6. Cấu trúc rẽ nhiều nhánh Select Case
Bài 7, Cấu trúc lặp For … Next
Đây là kênh chính thức của Bùi Thế Tâm, Kênh đào tạo miễn phí về Tin học và Toán. Nội dung: Tin học văn phòng, Windows, Microsoft Office, Google Drive, Lập trình C/C++, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Algorithms (thuật toán), Toán tối ưu, các bài toán Thống kê.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

1 thought on “VBA EXCEL – Bài 8. Cấu trúc lặp Do While và Do Until – Bui The Tam

 1. Sub DienNgay1()

  Dim ngay As Date

  ngay = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1) ' Lay ngay mung 1 cua thang nam hien tai

  Do While Month(ngay) = Month(Date)

  ActiveCell = ngay ' o kich hoat nhan gia tri bang "ngay"

  ngay = ngay + 1 ' ngay tang len 1

  ActiveCell.Offset(1, 0).Activate ' kich hoat o phia duoi

  Loop

  End Sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *