4 thoughts on “XSTK Hướng dẫn Thực hành trên Excel (Giữa kì TMU)

 1. 00:50 Chọn biến và thu thập dữ liệu
  03:08 Thống kê mô tả các biến số và Khoảng tin cậy cho tham số tổng thể
  11:00 Báo cáo tổng hợp: Pivot Table
  15:16 Hệ số tương quan
  15:30 Vẽ đồ thị biến số
  20:35 Sơ đồ các kiểm định
  21:54 Kiểm định 2 phương sai tổng thể
  28:39 Dùng hàm F.test tính trực tiếp P-value của kiểm định 2 phương sai
  30:03 Kiểm định so sánh 2 trung bình (2 phương sai bằng nhau và 2 phương sai khác nhau)
  38:21 Kiểm định 2 tỉ lệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *