12 thoughts on “Xuất gia là khó – TT. Thích Thiện Minh

  1. Nam mo bon su thich ca mau ni phat con vẫn biết rằng thuận thế vo thường nhưng mỗi lần nghe những bài Pháp của thầy nước mát còn cứ tuôn

  2. Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Sư thiện Minh giảng hay quá con nghe nhiều lần vẫn thấy hoan hỷ con nguyện Sư luôn mạnh khỏe

  3. a di da phát con chúc su nhat tu su minh su tiến su toan sức khoe de bo thi phap cho chung trên moi miễn. a. di. da. phát. h. p.

  4. con thấy rất có phúc đươc nghe thầy từ thầy tiến thầy hải thầy minh giảng pháp con cầu mong phât gia hô cho các thầy manh khỏe

  5. con mong có đủ duyên lành để găp đc thầy vao thời gian gần nhất và đươc đảnh lê thầy mô phât

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *